برونشکتازی‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ نوع‌ بیماری‌ ریوی‌ که‌ در آن‌ لوله‌های‌ نایژه‌ای‌ به‌ طور مزمن‌ بسته‌ و ترشحات‌ ضخیم‌ در آنها جمع‌ می‌شود. عفونت‌ ثانویه‌ به‌ این‌ بیماری‌ به‌ دفعات‌ رخ‌ می‌دهد. این‌ بیماری‌ مسری‌ نیست‌ مگر اینکه‌ عفونت فعال همراه آن وجود داشته باشد. شایع ترین علامت بیماری سرفه ھمراه با خلط (اغلب به مقدار زیاد و ھر روزه) است که خسته کننده بود و از نظر اجتماعی برای بیمار ایجاد مشکل می نماید. گاه خستگی به حدی است که قدرت تمرکز را از بین می برد.